ALEVİLİK BEKTAŞİLİK KAVRAMI
Alevilik:
Hazret-i Ali’ye taraftar demektir. Yani, “Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. İmam Hasan ve Hz. İmam Hüseyin’i en derin muhabbetle seven ve onlara taraftar olan kimsedir.

Alevi İslam deyimi: Alevilerin de tek Tanrı inancı olan İslam’ın dışında olmadığı; hatta İslam’ın özü olduğu anlamındadır. Alevilerin İslam içindeki yeri ise şöyledir:
Dini İslam, kitabı Kuran, Allah’a kul, Muhammed’e ümmet, Ali’ye talip, Hüseyin’in yolunu süren, Güruh-u Naci’dir, yani Kuran’ı ve İslam’ı Hz. Ali gibi anlayan ve on İki İmamlar gibi inancı sürdürenlerdir.

Bektaşilik:
a) Gerçek bir Alevi olan, yani yukarıdaki tanıma uyan, Hacı Bektaşi Veli’nin eline, diline ve beline sahip olma felsefesini benimsemiş ve günümüz şartlarına uygun bir biçimde yol ve erkân süren kimse demektir. Aslında ikinsin arasında sadece yöresel ve uygulama farklılıkları vardır, özde ise aynıdır.
b) Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Bektaş” lâkabından türetilmiştir. Aslında Hacı Bektaş-ı Veli’nin başlatmış olduğu bu felsefeyi, tarikata dönüştüren ve bu tarikatla ilgili kurallar getiren, “Balım Sultan olmuştur.

Alevilik ve Bektaşiliği geniş anlamıyla yorumlayacak olursak:
Alevililer-Bektaşiler, İslam Dinini kendi yorumlarına göre kabul eder. Alevi-Bektaşi, İslam öncesi inançları ile İslamî inançlarını harmanlayarak, kendisine özgü yeni bir Alevi-Bektaşi İslam sentezi ortaya çıkarmış ve benimsemiştir. Ayrıca tek bir din ile de kayıtlı olmayıp, pek çok dinin maksat ve gayesini bilir, Kuran’ın gerçek manasına vakıftır ve tüm mevcudatın Hakk’ın öz varlığından ibaret olduğunu bilir ve inanır. Alevi-Bektaşilik’te, insan ön plana çıkarılmıştır, yani insan her şeyin merkezidir. Alevi-Bektaşi inancına göre tüm âlem, Tanrı’yı temsil eder, yani “Lâ mevcude illallah” tır (Allah’tan başka mevcut yoktur).

Alevi-Bektaşi : Olgun, kendisini yetiştirmiş, kamil insan demektir. Alevilik-Bektaşilik, dış yüzünden halka, iç yüzünden ise Hakk’a bakan iki yönlü bir kavşak noktasıdır. Alevilik-Bektaşilik, bâtın, yani gizli manaları sembollerle, zâhir, yani açıklanmasında sakıca olmayan manaları da misallerle, insanlara anlatılmaya çalışılır.
Alevilik-Bektaşilik: Alevi ve Bektaşilikteki ibadet anlayışı, tasavvufi bir anlayıştır. Alevi-Bektaşi ibadet anlayışı, İslâm Dininin “Tevhid” kavramı, tasavvuf felsefesinin “Vahdet-i Vücut” anlayışına dayanmaktadır.

Alevi-Bektaşiler: Cafer-i Mezhebindendir. İmam Cafer’i Sadık’ın içtihadına göre hareket eder.

KAYNAK::http://www.cemvakfi.org/

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !